Vlastivědné muzeum v Olomouci   I   olomouc.cz  
hlavní plán akcí uskutečněné akce kontakty, výbor

O VSMO

Z historie

Sekce

   Archeologická

   Astrologická

   Dějin lékařství

   Esperantská

   Fotografická

   Genealogická

   Historická

   Historická
   Olomouc

   Hudební

   Literárně
   historická

   Kaktusářská

   Národopisná

   Numismatická

   Přátel
   Slovanského
   gymnázia

   Přírodovědnávsmozs

Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu Olomouckého kraje
Muzejní společnost Litovelska
spolek Za krásnou OlomoucExkurz do historie

Před sto třiceti lety, v září roku 1883, ustavila skupina probudilých českých patriotů v Olomouci již delší čas připravovaný spolek, o málo později nazývaný Vlastenecký spolek muzejní. Z jeho popudu pak současně začaly vznikat sbírky starožitností a tím i první české vlastivědné muzeum na celé Moravě. Zároveň se však spolek ujal organizování doprovodné osvětové a vzdělávací činnosti formou přednášek, besed i činnosti publikační. Byl vydáván Časopis Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci, jenž se stal prvním, česky psaným odborným periodikem na Moravě. V tomto snažení přežil muzejní spolek obě světové války a neslevil nic ani po osvobození v roce 1945. Po únoru 1948 se však stal novému režimu podezřelý a byl nucen se v roce 1951 rozejít. Muzejní sbírky, shromažďované spolkem desítky let, přešly do majetku státu a daly vzniknout dnešnímu Vlastivědnému muzeu v Olomouci – po mnoha různých reorganizacích (opět) ve správě Olomouckého kraje.

V čase nadějí roku 1968 však stále ještě žilo poznání o užitečnosti dávného spolku a ten se pod novým názvem Vlastivědná společnost muzejní v Olomouci obnovil s cílem, a po dohodě s muzeem, že na sebe převezme na základě bezplatné dobrovolnosti osvětovou a popularizační činnost, zatímco správa sbírek a ostatního spolkového majetku zůstane profesionální instituci. Základem nové společnosti se stalo šest dobrovolných zájmových kroužků vytvořených ještě v padesátých a šedesátých letech, jejichž členy byli i bývalí členové Vlasteneckého spolku muzejního. Vznik nové (obnovené) společnosti začal být připravován v roce 1968 a 25. února 1969 proběhla její ustanovující schůze. Kroužky se v průběhu sedmdesátých let postupně přetvořily v odborné sekce a pracovní skupiny. Hlavním cílem tehdy ustanovené společnosti byla obnova vydávání vlastního časopisu – Časopisu Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci. Bohužel po několika číslech tato činnost ustala a společnost se začala soustřeďovat především na osvětovou činnost. Pořádala přednášky, exkurze a výstavy. Obnovená společnost měla na konci roku 1969 již 458 členů, v roce 1973 téměř dvojnásobek (736) a do konce desetiletí již jejich počet překročil tisícovku.

Po Sametové revoluci v roce 1989 se činnost spolku opět aktivovala. Některé sekce zanikly (například sekce dějin dělnického hnutí a budování socialismu), jiné vznikly (sekce hudební, astrologická, esperantská), znovu se rozběhlo i vydávání vlastních publikací. Přes počáteční úbytek členů se postupně však její řady opět rozšířily a dnes je v evidenci více než sedm set aktivních členů.

Předsedové obnovené VSMO

1969 – 1972
Ing. Josef Kšír
1972 – 1976
Doc. MUDr. Eduard Wondrák, CSc.
1976 – 1978
JUDr. Bohumil Zaoral
1978(1980) – 1988
Prof. Václav Stratil
1988 – 1990
PaedDr. Tomáš Homola
1990 – 1991
Ladislav Talanda
1991 – 1998
Doc. PaedDr. Jiřina Holinková, CSc.
1998 – 2004
Doc. PhDr. Jiří Musil, CSc.
2004 – 2006
RNDr. Vladimír Zicháček
2006 – 2010
PhDr. Milan Tichák
2010 – 2021
Bc. Ján Kadlec
2021 – dodnes
Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D.


Více o dějinách VSMO se dočtete v naší nové knize
k zakoupení v kanceláři VSMO
pro členy za zvýhodněnou cenu 200 Kč
upoutávka ke stažení (pdf)