Vlastivědné muzeum v Olomouci   I   olomouc.cz  
hlavní plán akcí uskutečněné akce kontakty, výbor

O VSMO

Z historie

Sekce

   Archeologická

   Astrologická

   Dějin lékařství

   Esperantská

   Fotografická

   Genealogická

   Historická

   Historická
   Olomouc

   Hudební

   Literárně
   historická

   Kaktusářská

   Národopisná

   Numismatická

   Přátel
   Slovanského
   gymnázia

   Přírodovědnávsmozs

Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu Olomouckého kraje
Muzejní společnost Litovelska
spolek Za krásnou OlomoucArcheologická sekce

Archeologická sekce snad nejvíce navazuje svou činností na své předchůdce ve Vlasteneckém muzejním spolku v Olomouci. I když se její členové dnes již nemohou aktivně věnovat terénnímu výzkumu a získávání archeologických artefaktů, zaměřují se na popularizaci oboru s důrazem na středomoravský region. Její náplní je pořádání odborných exkurzí a přednášek (např. pravidelně v lednu pořádané Přehledy archeologických výzkumů na střední Moravě za uplynulý rok), poradenství v oblasti archeologické památkové péče a identifikace nálezů. Sekce podporuje také vznik popularizačních či odborných publikací (např. Vít Dohnal: Olomoucká archeologie a její proměny, Olomouc 2008). Na tvorbě programu velmi úzce spolupracuje s regionálními archeologickými pracovišti - Národním památkovým ústavem a jejho územním pracovištěm v Olomouci, Archeologickým centrem v Olomouci, Ústavem archeologické památkové péče v Brně a archeology v místních muzeích.

Sekce byla ustanovena v červnu 1971 z podnětu tehdejšího archeologa olomouckého muzea PhDr. Víta Dohnala, CSc. Nejdříve nesla označení Sekce prehistorická a teprve později získala svůj dnešní název. Na počátku se jejího vedení se ujal PhDr. Antonín Přichystal a od roku 1974 jej ve funkci vystřídal doc. PhDr. Vladislav Zapletal, CSc. V osmdesátých letech krátce sekci vedla PhDr. Drahomíra Kaliszová, kterou v roce 1987 nahradil prof. PhDr. Ludvík Václavek CSc. Ten pak stál v jejím čele až do roku 2004, kdy jej vystřídala současná vedoucí Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D.

Vedoucí sekce: Pavlína Kalábková

e-mail: sekce.archeologicka@vsmo.cz nebo archeologie@vsmo.cz